Production of agricultural production in private farms

Предыдущая12131415161718192021222324252627Следующая

(т)

Зерно
Цукрові буряки (фабричні)
Соняшник
Картопля
Овочі
М’ясо (у забійній вазі)
Молоко
Яйця, тис.шт. 0,5 0,3 0,2 0,0
Вовна


У розділі подано інформацію про основні показники, які характеризують стан матеріально-технічної бази сільського господарства і, зокрема, вартість основних засобів, порушення й рекультивацію земель, введення в дію потужностей і об’єктів, наявність техніки, тощо.

Основні засоби– це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

До складу основних засобів належать земельні ділянки, будинки, споруди та передавальні пристрої, машини й обладнання, транспортні засоби, інструменти та ін.

Рекультивація земель - це комплекс робіт, направлених на відновлення продуктивності, господарської цінності земель, а також покращання умов навколишнього середовища.

Порушення земель - це дії, внаслідок яких землі втрачають господарську цінність або є джерелом негативного впливу на навколишнє середовище у зв’язку з порушенням ґрунтового покриву, гідрологічного режиму та утворення техногенного рельєфу в результаті господарської діяльності.

Відпрацьовані землі– землі, потреба в яких у підприємств зникла у зв’язку із завершенням розробок (повністю або частково) родовищ корисних копалин, формування відвалів, а також закінченням будівельних, геологорозвідувальних та інших робіт, пов’язаних з порушенням ґрунтового покриву.

There is the information about the main indexes characterizing the material and technical base of Agriculture condition in this section. And namely the value of basic assets, the damage and the re-cultivation of the land, capacities and constructions put into the operation, the availability of the techniques, etc.Fixed assets are tangible assets being used by enterprises for production purpose or delivery of goods, rendering of services, leasing to other entities or fulfillment of the administrative, social and cultural functions. The expected period of efficient use (exploitation) of the fixed assets should exceed one year (or operational cycle if it's more than one year).

Fixed assets include land plots, buildings, constructions and transfer mechanisms, machinery and equipment, carriers, instruments etc.

Re-cultivation of land is a complex of operations aimed at recreation the productivity, economic value of lands and improvement of environment.

Damaged lands are an action that make land loose its economic importance or is a source of negative influence on the environment due to the damaged soil, hydrological regime and creation a technological landscape as a result of economic activity.

Waste lands – lands that enterprises do not need any more because of completion (full or partial) of mineral deposits exploitation,) earth – boardsformation, construction, geological and prospecting as well as other works affecting the soil layer.


9835157450696564.html
9835208196204337.html
    PR.RU™