Назвіть речовину, формула якої. 5. Серед наведених формул вкажіть формулу 1-бутену:

а) пропан;

б) пропін;

в) пропен;

г) бутен.

5. Серед наведених формул вкажіть формулу 1-бутену:

6. Серед наведених формул вкажіть формулу 2-метилпропену:

7. Вкажіть формулу ненасиченого вуглеводню та назвіть його за номенклатурою ІЮПАК:

8. Вкажіть формулу ненасиченого вуглеводню та назвіть його за номенклатурою ІЮПАК:

9. Серед наведених формул вкажіть формулу 2-бутену:

10. Укажіть агрегатний стан пропену:

а) газ;

б) рідина;

в) тверда речовина.

11. Укажіть агрегатний стан 1-гексену:

а) газ;

б) рідина;

в) тверда речовина.

12. Укажіть реакції, які характерні для алкенів:

а) заміщення;

б) полімеризації;

в) приєднання;

г) ізомеризації.

13. Брометан може бути перетворений в етилен:

а) взаємодією з натрієм;

б) взаємодією зі спиртовим розчином лугу;

в) нагріванням з сульфатною кислотою;

г) взаємодією з воднем.

14. Реакція приєднання молекули води називається реакцією:

а) гідрування;

б) дегідрування;

в) гідратації;

г) дегідратації.

15. Укажіть назви алкенів, для яких можлива геометрична ізомерія:

а) 1,1-дихлороетен;

б) 1,2-дихлороетен;

в) вінілхлорид;

г) 2-бутен.

16. Укажіть реагенти, які реагують з етиленом:

а) бромна вода;

б) водний розчин калій перманганату;

в) кисень;

г) вода в присутності концентрованої сульфатної кислоти.

17. Яким реактивом треба подіяти на 2-хлорбутан, щоб перетворити його в 2-бутен:

а) цинком;

б) натрієм;

в) воднем;

г) спиртовим розчином NaОН.

18. Реакція відщеплення молекули водню називається реакцією:

а) гідрування;

б) дегідрування;

в) гідратації;

г) дегідратації.

19. Укажіть назви сполук, які можуть вступати в реакцію полімеризації:

а) етен;

б) пропен;

в) вінілхлорид;

г) етилхлорид.

20. Укажіть назви сполук, які можуть вступати в реакцію полімеризації:

а) етан;

б) пропан;

в) вінілбромід;

г) пропілен.

II. Вправи за темою "Номенклатура та ізомерія алкенів"

Приклад розв’язання:

Завдання: Напишіть структурні формули всіх ненасичних вуглеводнів складу С4Н8 і назвіть їх за номенклатурою ІЮПАК.

Розв’язання: Ненасичені вуглеводні складу С4Н8 — це алкени. Для алкенів характерна структурна ізомерія (ізомерія вуглецевого скелету та ізомерія положення подвійного зв’язку) та геометрична ізомерія (цис-транс-ізомерія).

Існують два вуглецевих скелети, що містять чотири атоми Карбону: нерозгалужений і розгалужений:

У нерозгалуженому скелеті можливі два положення подвійного зв’язку: у середині ланцюга і на початку ланцюга, а в розгалуженому скелеті — тільки на початку ланцюга:

Нарешті, в алкені з подвійним зв’язком у середині ланцюга кожен атом Карбону зв’язаний із двома різними замісниками, тому цей алкен може існувати у виді цис- і транс-изомерів:Таким чином, сполуці С4Н8 відповідають чотири алкени:

Відповідь: складу C4H8 відповідає чотири ізомери.

Завдання для самостійного розв’язання:

1. Дайте назви наступним речовинам за номенклатурою ІЮПАК:

а) ; б)

в) ; г) .

2. Дайте назви наступним речовинам за номенклатурою ІЮПАК:

3. Напишіть структурні формули таких алкенів: а) 3-метил-2-пентен; б) 4,4-диметил-3-етил-1-гексен; в) 4-ізопропіл-2-гептен.

4. Визначте, для якого вуглеводню можлива геометрична ізомерія. Напишіть формули відповідних ізомерів та назвіть їх.

5. Напишіть структурні формули таких олефінів: а) 3,4-диметил-3-гексену; б) 2-метил-3-етил-2-пентену. Зазначте, для якого вуглеводню можлива геометрична ізомерія. Напишіть формули відповідних ізомерів та назвіть їх. Поясніть, чому для однієї з наведених сполук геометрична ізомерія неможлива.

6. Напишіть структурні формули: а) 3,4-диметил-3-гептену; б) 2,4-діетил-1-гексену; в) 2-метил-3-етил-2-гексену. Зазначте, для якого вуглеводню можлива геометрична ізомерія. Напишіть формули відповідних ізомерів та назвіть їх.

7. Напишіть структурні формули вуглеводнів: а) 2,2-диметил-3-гексену; б) 5,6-диметил-5-декену; в) 2,3,4-триметил-2-пентену. Зазначте, для якого вуглеводню можлива геометрична ізомерія. Напишіть формули відповідних ізомерів та назвіть їх.

8. Напишіть структурні формули вуглеводнів: а) 4-метил-6-етил-1-октену; б) 3-гексену; в) 2,2,3,4-тетраметил-3-гептену. Зазначте, для якого вуглеводню можлива геометрична ізомерія. Напишіть формули відповідних ізомерів та назвіть їх.

9. Напишіть структурні формули ізомерів складу C5H10 та назвіть їх за номенклатурою ІЮПАК.

10. Напишіть структурні формули ізомерів складу C6H12 та назвіть їх за номенклатурою ІЮПАК.

III. Вправи за темою "Добування та властивості алкенів"

Приклад розв’язання:

Завдання: Як здійснити наступні перетворення:

2-гідроксипропан

1 2­ 3

1,2-дибромпропан пропен ® 2-хлоропропан?пропан

За допомогою структурних формул напишіть рівняння реакцій і зазначте умови, за яких відбуваються реакції.

Розв’язання: 1. Бромуванням пропену добуваємо 1,2-дибромпропан:

СН3-СН=СН2 + Br2 ® СН3-СН(Br)-СН2(Br)


9835258382733385.html
9835306407411970.html
    PR.RU™