Патологія серцево-судинної системи

ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ОРГАНІВ І РЕГУЛЯТОРНИХ СИСТЕМ

1.У больного, страдающего гипертонической болезнью, обнаружены суточные колебания общего периферического сопротивления сосудов току крови. С наибольшим участием каких сосудов это связано?

A.*Артериол

B.Аорты

C.Капилляров

D.Артериоло-венулярных анастомозов

E.Вен

2. У хворого з кардіосклерозом спостерігалася аритмія з кількістю передсердних скорочень до 400 в 1 хв. При цьому частота пульсу була менше частоти серцевих скорочень. Порушення якої функції серцевого м’язу виявляється в даному випадку?

A.*Збудливості та провідності

B.Автоматизму

C.Збудливості

D.Скоротливості

E.Провідності

3.У хворого з гіпертонічною кризою виявлено в крові збільшення концентрації ангіотензину ІІ. З чим пов’язаний пресорний ефект ангіотензину?

A.*Скороченням м’язів артеріол

B.Активізацією синтезу біогенних амінів

C.Гіперпродукцією простагландинів

D.Стимуляцією утворення вазопресину

E.Активацією калікреїн-кінінової системи

4.Больной Б., 68 лет, перенес инфаркт миокарда. При ЭКГ-обследовании отмечается прогрессирующее увеличение интервала PQ вплоть до выпадения комплекса QRS, после чего интервал PQ восстанавливается. С нарушением какой функции сердца связанно данное нарушение сердечного ритма?

A.*Проводимости

B.Возбудимости

C.Сократимости

D.-

E.Автоматизма

5.Артеріальна гіпертензія у хворого обумовлена стенозом ниркових артерій. Активація якої системи є головною ланкою в патогенезі цієї форми гіпертензії?

A.*Ренін-ангіотензинової

B.Симпато-адреналової

C.Парасимпатичної

D.Калікреїн-кінінової

E Гіпоталамо-гіпофізарної

6.Хворий на механічну жовтяницю поступив в лікарню з ознаками холемічного синдрому. На ЄКГ виявлена аритмія. Яке порушення ритму серця найбільш імовірне у хворого?

A.*Синусова брадикардія.

B.Синусова тахікардія.

C.Предсердна екстрасистола.

D.Шлуночкова екстрасистола.

EАтріовентрикулярна блокада.

7. В експерименті у адреналектомованої тварини спостерігали значну затримку калію в організмі, що обумовила гіперкаліємію. Яке порушення ритму серця найбільш ймовірне у такої тварини?

A.*Синусова брадикардія.

B.Синусова тахікардія.

C.Предсердна екстрасистола.

D.Шлункова екстрасистола.

E.Предсердно-шлункова блокада.

8.Во время записи ЭКГ человеку слегка нажали пальцем па глазные яблоки и продолжали запись. Возникло урежение сердечного ритма-брадикардия. Нарушение какой функции сердца лежит в основе этого явления?

A.*Автоматизма

B.Возбудимости

C.Сократимости

D.Проводимости

E-

9.Во время ЭКГ исследования больной Р. выявлено периодическое появление желудочковой экстрасистолы. Какая наиболее вероятная причина обуславливает исчезновение зубца Р ?A.*Невозможность ретроградного проведения импульса через AV-узел

B.Блокада проведения импульса по предсердиям

C.Возникновение рефрактерного периода в желудочках

D.Блокада импульса в синусовом узле

E.Возникновение рефрактерного периода в предсердиях

10.В кардиологическом отделении находится больной с диагнозом “атеросклероз, ИБС, стенокардия покоя”. При лабораторном исследовании в плазме крови выявлено повышение уровня липидов. Какой класс липидов плазмы крови играет ведущую роль в патогенезе атеросклероза?

A.*липопротеиды низкой плотности

B.хиломикроны

C.альфа-липопротеиды

D.липопротеиды высокой плотности

E.комплексы жирных кислот с альбуминами

11.У хворого має місце недостатність мітрального клапану, внаслідок чого відбувається перевантаження серця кров’ю. Який механізм термінової компенсації є головним при перевантаженні серця об’ємом?

A.*Гетерометричний

B.Гомеометричний

C.Хроноінотропний

D.Інотропна дія катехоламінів

E.Гіпертрофія міокарда

12. Хворий, що страждав хронічною обструктивною емфіземою легень, помер від легенево-серцевої недостатності. Які зміни можна виявити в серці?

A.*Гіпертрофію правого шлуночка серця

B.Гіпертрофію лівого шлуночка серця

C.Амілоїдоз

D.Великоосередковий кардіосклероз

E.Розрив серця

13.На розтині померлого, хворівшого вадою серця, виявлена збільшена в розмірі печінка строкатого виду, з малюнком мускатного горіха на розрізі. Назвіть вид порушення кровообігу:

A.*загальне венозне повнокрів'я

B.Загальне артеріальне повнокрів'я

C.Недокрів'я

D.Крововилив

E.Кровотеча

14.У хворого, який помер в результаті легенево-серцевої недостатності серце збільшене в розмірах, стінка правого шлуночку на розтині потовщена, порожнина розширена. Визначити характер патологічног процесу.

A.*Гiпертрофiя.

B.Гiперпластичні розростання запальної природи.

C.Метаплазія.

D.Атрофiя.

E.Склероз.

15. Хвора 18 років скаржиться на загальну слабкість, швидку втомлюваність, пригнічений настрій. Має астенічний тип конституції. Пульс 68 за хвилину, АТ 90/60 мм рт. ст. Встановлена первинна нейроциркуляторна артеріальна гіпотензія. Що являється первинним механизмом зниження артеріального тиску у хворої?A.*Зниження тонусу резистивних судин

B.Зменшення хвилинного об’єму крові

C.Гіповолемія

D.Депонування крові в венах великого кола кровообігу

E.Зменшення серцевого викиду

16.Стінки судин мають досить значні морфологічні розбіжності у будові середньої оболонки. Чим зумовлена поява специфічних особливостей будови цієї оболонки у різних судинах?

A.*Гемодинамічними умовами.

B.Впливом органів ендокринної системи.

C.Регуляцією з боку центральної нервової системи.

D.Індуктивним впливом нейронів вегетативних гангліїв.

E. Високим вмістом катехоламінів у крові

17.У больного внезапно наступила потеря сознания, возникли судороги. На электрокардиограмме на 2-3 зубца Р приходится 1 комплекс QRST. Какое свойство проводящей системы сердца нарушено?

A.*Проводимость

B.Возбудимость

C.Автоматизм

D.Сократимость

E.

18.Електрокардіографічне дослідження пацієнта з гіпертонічною хворобою показало такі результати: ритм синусовий, правильний, частота серцевих скорочень 92/хв, тривалість РQ – 0,2 с, QRS – не змінений. У хворого є порушення

A. *Атоматизму

B.Провідності

C.Збудливості

D.Рефрактерності

E.Скоротливості

19.Больной В. 67 лет, страдает атеросклерозом сосудов сердца и головного мозга. При обследовании обнаружена гиперлипидемия. Какой класс липопротеидов плазмы крови имеет наибольшее значение в патогенезе атеросклероза?

A.*Липопротеиды низкой плотности

B. Хиломикроны

C.Альфа-липопротеиды

D.Липопротеиды высокой плотности

E.-

20.У больного В., 38 лет при исследовании ЭКГ обнаружили нерегулярные атриовентрикулярные экстрасистолы. Нарушение каких свойств миокарда составляет основу патогенеза экстрасистолии?

A. *Возбудимости

B.Автоматизма

C.Проводимости

D. Сократимости

E. -

21. У хворого має місце підвищення опору відтоку крові з лівого шлуночка, що призвело до включення енергоємкого механізму компенсації. Яку він має назву?

A.*Гомеометричний

B.Гетерометричний

C.Атонічний

D.Астенічний

E.Метаболічний

22. У пацієнта з травматичним шоком ЧСС становить 130 уд/хв. Який вид аритмії розвинувся?

A.синусна тахікардія

B.синусна брадикардія

C.дихальна аритмія

D.екстрасистолія

E.пароксизмальна тахікардія

23. Після фізичного навантаження у людини спостерігаються позачергові (передчасні) скорочення серцевого м’яза. Який це вид аритмії?

A.*Екстрасистолія

B.Синусова тахікардія

C.Синусова брадикардія

D.Фібриляція шлуночків

E.Пароксизмальна тахікардія

24. Чоловік, 57 років, скаржиться на біль в серці, який виник після тривалих негативних емоцій. Лікар швидкої допомоги встановив ішемічну хворобу серця, що проявилась стенокардією. Який механізм ішемії найбільш вірогідний?

A.*Ангіоспастичний.

B.Странгуляційний.

C.Облітераційний.

D.Компресійний.

E.Обтураційний.

25.До аптеки за ліками звернувся хворий. Раптово йому стало погано: з’явилося серцебиття, прискорений пульс і біль у грудях, який за декілька хвилин поширився в ліву половину голови та під ліву лопатку. Про яке захворювання слід думати в першу чергу?

A.* Ішемічна хвороба серця

B.Виразкова хвороба шлунку

C.Дисфагія

D.Пневмонія

E.Нейроциркуляторна дистонія

26. Хворий А., 58 років скаржиться на періодичні приступи стискаючого болю за грудиною, що виникають при емоційному або фізичному навантаженні. Як називається ця патологія?

A.* Стенокардія

B.Інфаркт міокарда

C.Кардіосклероз

D.Шлуночкова блокада

E.Гіпоксичний некроз міокарда

27. У хворого має місце підвищення опору відтоку крові з лівого шлуночка, що призвело до включення енергоємкого механізму компенсації. Яку він має назву?

A. *Гомеометричний

B. Гетерометричний

C. Атонічний

D. Астенічний

E. Метаболічний

28.У хворого зі стенозом мітрального отвору визначена компенсована форма серцевої недостатності. Який терміновий механізм компенсації спрацьовує в даному випадку?

A *Гомеометричний

B Гетерометричний

C Гіпертрофія міокарда

D Міогенна ділятація

E Збільшення об’єму циркулюючої крові

29. При обстеженні у хворої виявлені ознаки міокардіальної серцевої недостатності. Вкажіть можливу причину серцевої недостатності міокардіального типу серед названих:

A * Інфекційний міокардит

B Коарктація аорти

C Емфізема легень

D Мітральний стеноз

E Гіпертонічна хвороба

30. У больной с гипертонической болезнью наблюдается повышение артериального давления до 180/110 мм рт.ст., тахикардия; границы сердца расширены влево, в лёгких - влажные хрипы. Какие признаки срочной компенсации сердечной недостаточности имеются у больной?

A *тахикардия

B повышение артериального давления

C цианоз

D одышка

E миогенная дилятация

31. В больницу скорой помощи доставлен больной с сердечной недостаточностью по левожелудочному типу и признаками развивающегося отека легких. Каков первичный патогенетический механизм развившегося отека?

A Гидродинамический

B Лимфогенный

C Мембраногенный

D Токсический

E Коллоидно- осмотический

3232. У чоловіка 45-ти років після значного психоемоційного навантаження раптово з'явився

стискаючий біль в ділянці серця з іррадіацією в ліву руку, шию, під ліву лопатку. Обличчя

стало блідим, вкрилося холодним потом. Нітрогліцерин усунув напад болю. Який процес

розвинувся у хворого?

A. A.Перфорація виразки шлунка

B. B.Інфаркт міокарда

C. C.Психогенний шок

D.D. Інсульт

E. E.*Стенокардія

33.Хворий 50-ти років звернувся до клініки зі скаргами на загальну слабкість, втрату апетиту, аритмію серця. Спостерігається гіпотонія м'язів, мляві паралічі, послаблення перистальтики кишечнику. Причиною такого стану може бути:

A. Гіперкаліємія

B. Гіпофосфатемія

C. *Гіпокаліємія

D. Гіпопротеїнемія

E. Гіпонатріємія

34. У хворого 44-х років на ЕКГ виявлені ознаки гіпертрофії обох шлуночків та правого передсердя. Діагностовано недостатність тристулкового клапана. Який патогенетичний варіант порушення функції серця має місце при цій недостатності?

A. *Перевантаження серця об'ємом

B. Коронарна недостатність

C. Первинна міокардіальна недостатність

D. Тампонада серця

E. Перевантаження серця опором

35.На ЕКГ пацієнта мають місце такі зміни: зубець P - нормальний, інтервал P-Q - вкорочений, шлуночковий комплекс QRST - розширений, зубець R - двогорбий або двофазний. Яка із форм аритмії має місце у даного пацієнта?

A. Атріовентрикулярна блокада

B. *Синдром WPW (Вольфа-Паркінсона-Уайта)

C. Миготіння шлуночків

D. Миготлива аритмія

E. Синдром Фредеріка (тріпотіння передсердь)

36.Чоловік 58-ми років хворіє на атеросклероз судин головного мозку. При обстеженні виявлена гіперліпідемія. Вміст якого класу ліпопротеїдів у сироватці крові даного чоловіка найбільш вірогідно буде підвищений?

A. Холестерин

B. Хіломікрони

C. Комплекси жирних кислот з альбумінами

D. *Ліпопротеїди низької щільності

E. Ліпопротеїди високої щільності

37. Хворий 49-ти років, водій за професією, скаржиться на нестерпний стискаючий біль за грудниною, що "віддає" у ділянку шиї. Біль виник 2 години тому. Об'єктивно: стан важкий, блідість, тони серця послаблені. Лабораторне обстеження показало високу активність креатинкінази та ЛДГ1. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

A. Стенокардія

B. Гострий панкреатит

C. Цукровий діабет

D. Жовчнокам'яна хвороба

E. *Гострий інфаркт міокарда

38. Жінка 49-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на підвищену втомлюваність та появу задишки під час фізичного навантаження. На ЕКГ: ЧСС- 50/хв, інтервал PQ- подовжений, комплекс QRS- не змінений, кількість зубців P перевищує кількість комплексів QRS. Який вид аритмії у пацієнтки?

A. Миготлива аритмія

B. Синусова брадикардія

C. Синоатріальна блокада

D. Екстрасистолія

E. *Атріовентрикулярна блокада

39. Жінка 25-ти років скаржиться на постійний біль у ділянці серця, задишку під час рухів, загальну слабкість. Об’єктивно: шкіра бліда та холодна, акроціаноз. Рв- 96/хв., АТ-105/70 мм рт.ст. Межа серця зміщена на 2 см вліво. Перший тон над верхівкою серця послаблений, систолічний шум над верхівкою. Діагностовано недостатність мітрального клапана серця. Чим обумовлене порушення кровообігу?

A.Перевантаження міокарда підвищеним опором відтоку крові

B.Збільшення об’єму судинного русла

C.Зниження об’єму циркулюючої крові

D. *Перевантаження міокарда збільшеним об’ємом крові

Е. Пошкодження міокарда

40. Хворий 21-го року надійшов до стаціонару з загостренням хронічного тонзиліту. Скаржиться на слабкість, задуху при помірному фізичному навантаженні. Температура 37,5°С. ЧСС- 110/хв. ЕКГ: ритм синусовий, інтервал РQ подовжений. Яка аритмія у хворого?

A.Передсердно-шлуночкова блокада II ст.

B.*Передсердно-шлуночкова блокада І ст.

C.Порушення внутрішньошлуночкової провідності

Б. Передсердно-шлуночкова екстрасистолія

Е. Внутрішньопередсердна блокада

41.У хворого на ішемічну хворобу серця відзначається гіпертрофія міокарда, тахікардія, зниження ХОК. Який з механізмів є провідним в ушкодженні кардіоміоцитів у даному випадку?

A.Дегідратація кардіоміоцитів

B.*Пошкодження специфічних мембранних насосів

C.Втрата Мд2+ кардіоміоцитами

D.Втрата Са2+ кардіоміоцитами

E.Збільшення числа а та β- адренорецепторів

42. Під час об'єктивного обстеження хворого діагнозом:атеросклеротичний міокардіосклероз, лікар встановив феномен дефіциту пульсу. При якій формі порушення серцевого ритму спостерігається такий феномен?

A. Брадикардія

B. Передсердно-шлуночковий ритм

C. Ідіовентрикулярний ритм

D. Синусова екстрасистолія

E. *Миготлива аритмі

43. На ЕКГ пацієнта мають місце такі зміни: зубець P - нормальний, інтервал P-Q - вкорочений, шлуночковий комплекс QRST - розширений, зубець R - двогорбий або двофазний. Яка із форм аритмії має місце у даного пацієнта?

A. Миготлива аритмія

B. *Синдром WPW (Вольфа-Паркінсона-Уайта)

C. Миготіння шлуночків

D. Синдром Фредеріка (тріпотіння передсердь)

E. Атріовентрикулярна блокада

44. У хворої 45-ти років при електрокардіографічному обстеженні виявлено такі зміни: інтервал P-Q подовжений, при цьому випадає кожен другий або третій комплекс QRST. Яке саме порушення провідності серця спостерігається?

A. Внутрішлуночкова блокада

B. Синоаурікулярна блокада

C. Атріовентрикулярна блокада повна

D. Атріовентрикулярна блокада І ступеня

E. *Атріовентрикулярна блокада ІІІ ступеня

45. У пацієнта, який півтора місяця тому переніс інфаркт міокарда, діагностовано синдром Дреслера з характерною тріадою: перикардит, плеврит, пневмонія. Який головний механізм цього ускладнення?

A. Інтоксикація організму продуктами некрозу

B. *Сенсибілізація організму антигенами міокарда

C. Зниження резистентності до інфекційних агентів

D. Викидання у кров міокардіальних ферментів

E. Активація сапрофітної мікрофлори

46. У хворого з алкогольним цирозом печінки скарги на загальну слабкість, задишку. Встановлено зниження артеріального тиску, асцит, розширення поверхневих вен передньої стінки живота, спленомегалію. Яке порушення гемодинаміки спостерігається у хворого?

A. Колапс

B. *Синдром портальної гіпертензії

C. Недостатність лівого шлуночка серця

D. Тотальна серцева недостатність

E. Недостатність правого шлуночка

47.У хворого на ішемічну хворобу серця відзначається гіпертрофія міокарда, тахікардія, зниження ХОК. Який з механізмів є провідним в ушкодженні кардіоміоцитів у даному випадку?

A. Втрата Mg2+ кардіоміоцитами

B. Збільшення числа a та b-адренорецепторів

C. Втрата Ca2+ кардіоміоцитами

D. Дегідратація кардіоміоцитів

E. *Пошкодження специфічних мембранних насосів

48.У тварини через 2 тижні після експериментального звуження ниркової артерії підвищився артеріальний тиск. Зі збільшенням дії на судини якого фактора гуморальної регуляції це пов'язано?

A. *Ангіотензин ІІ

B. Вазопресин

C. Альдостерон

D. Дофамін

E. Кортизол

49. У чоловіка 35-ти років під час тривалого бігу виникла гостра серцева недостатність. Які зміни іонного складу спостерігаються у серцевому м'язі при цьому стані?

A. *Накопичення в клітинах міокарда іонів Na+ і Ca2+

B. Збільшення в позаклітинному просторі іонів Na+ і Ca2+

C. Накопичення в клітинах міокарда іонів K+ і Mg2+

D. Зменшення в клітинах міокарда іонів Na+ і Ca2+

E. Зменшення в позаклітинному просторі іонів K+ і Mg2+

50. У хворої 45-ти років при електрокардіографічному обстеженні виявлено такі зміни: інтервал P-Q подовжений, при цьому випадає кожен другий або третій комплекс QRST. Яке саме порушення провідності серця спостерігається?

A. Внутрішлуночкова блокада

B. *Атріовентрикулярна блокада ІІІ ступеня

C. Атріовентрикулярна блокада повна

D. Синоаурікулярна блокада

E. Атріовентрикулярна блокада І ступеня

51. У хворого 45-ти років при аналізі ЕКГ встановлено: ритм синусовий, число передсердних комплексів більше числа шлуночкових комплексів; прогресуюче подовження інтервалу P-Q від комплексу до комплексу; випадіння окремих шлуночкових комплексів; зубці P та комплекси QRST без змін. Назвіть тип порушення серцевого ритму:

A. *Атріовентрикулярна блокада II ступеня

B. Внутрішньопередсердна блокада

C. Синоаурікулярна блокада

D. Атріовентрикулярна блокада I ступеня

E. Повна атріовентрикулярна блокада

52. Хворий 39-ти років з алкогольним цирозом печінки скаржиться на задишку, загальну слабкість. Встановлено зниження артеріального тиску, розширення поверхневих вен передньої стінки живота, спленомегалію. Яке порушення гемодинаміки спостерігається у хворого?

A. Недостатність правого шлуночка серця

B. Недостатність лівого шлуночка серця

C. Колапс

D. Тотальна серцева недостатність

E. *Синдром портальної гіпертензії

53. У хворого хлопчика 12-ти років вміст холестерину в сироватці крові до 25 ммоль/л. В анамнезі - спадкова сімейна гіперхолестеринемія, причиною якої є порушення синтезу білків-рецепторів до:

A. Ліпопротеїнів проміжної щільності

B. Ліпопротеїнів високої щільності

C. *Ліпопротеїнів низької щільності

D. Хіломікронів

E. Ліпопротеїнів дуже низької щільності

54. У хлопчика 11-ти років вміст холестерину в сироватці крові до 25 ммоль/л. В анамнезі - спадкова сімейна гіперхолестеринемія, причиною якої є порушення синтезу білків-рецепторів до:

A.Ліпопротеїнів проміжної щільності

B.Ліпопротеїнів дуже низької щільності

C.Ліпопротеїнів високої щільності

D.Хіломікронів

Е. *Ліпопротеїнів низької щільності

55.У хворого 48-ми років на хронічний гломерулонефрит наявні набряки, АТ- 210/100 мм рт.ст., ЧСС- 85/хв., межі серця розширені. Який механізм розвитку артеріальної гіпертензії є головним?

A.*Активація ренин-ангіотензин- альдостеронової системи

B.Підвищення продукції вазопресину

C.Підвищення ОЦК

D.Гіперфункція серця

Е. Підвищення активності симпатичного відділу нервової системи

56.У пацієнта, який півтора місяця тому переніс інфаркт міокарда, діагностовано синдром Дреслера з характерною тріадою: перикардит, плеврит, пневмонія. Який головний механізм цього ускладнення?

A.*Сенсибілізація організму антигенами міокарда

B.Зниження резистентності до інфекційних агентів

C.Активація сапрофітної мікрофлори

D.Інтоксикація організму продуктами некрозу

E.Викидання у кров міокардіальних ферментів

57. У хворого з гіпертонічною хворобою виявлено значне збільшення маси міокарда лівого шлуночка. Це сталося внаслідок :

A.*Збільшення об’єму кардіоміоцитів

B.Збільшення кількості кардіоміоцитів

C.Розростання сполучної тканини

D.Затримки води в міокарді

E.Жирової інфільтрації міокарда

58. Електрокардіографічне дослідження пацієнта з гіпертонічною хворобою показало такі результати: ритм синусовий, правильний, частота серцевих скорочень 92/хв, тривалість РQ – 0,2 с, QRS – не змінений. У хворого є порушення

A.*Атоматизму

B.Провідності

C.Збудливості

D.Рефрактерності

E.Скоротливості

59. У пацієнтки, яка перехворіла на грип, шляхом електрокардіографічного дослідження виявлено таке: частота серцевих скорочень 140/хв, ритм синусовий, коливання величини R-R не перевищують 0,15 с, тривалість PQ – 0,2 c, QRS – не змінений. Ці показники свідчать про розвиток

A.*Синусової тахікардії

B.Синусової брадікардії

C.Фібриляція шлуночків

D.Пароксизмальної тахікардії

E.Мерехтіння шлуночків

60. Хвора 45 років скаржиться на задишку при невеликому фізичному навантажені, набряки на ногах, в анамнезі часті ангини, хворіє на протязі двох років. Діагнастовано недостатність кровообігу. Який гемодинамічний показник декомпенсації серця спостерігається в даному випадку?

A.*Зменшення хвилинного об’єму серця.

B.Зменшення об’єму циркулюючої крові.

C.Зменшення венозного тиску.

D.Підвищення артеріального тиску.

E.Тахікардія.

61. У хворого на ішемічну хворобу серця раптово з’явився тяжкий приступ стенокардії. Про нього: обличча бліде, шкіра волога, холодна, АД 70/50 мм рт. ст. екстрасистолія. Діагнастован інфартк міакарду та кардіогенний шок. Назвіть первинний ланцюг патогенезу.

A.*Зменшення хвилинного об’єму крові.

B.Екстрасистолія.

C.Токсемія.

D.Больовий синдром.

E.Гіпотензія.

62. У чоловіка 25 років виявлена недостатність митрального клапану без порушення кровообігу. Який негайний механізм забеспечуе серцеву компенсацію?

A.*Гетерометричний

B.Гомеометричний

C.Міогенна дилятація

D.Зменшення маси серця.

E.Посилення синтезу катехоламінів

63. У дівчини 15 років виявлен стеноз аорти, проте розладів кровообігу у неї не спостерігалось. Який негайний механізм забеспечуе серцеву компенсацію?

A.*Гомеометричний

B.Підвищення АТ

C.Гетерометричний

D.Зменшення маси серця.

E.Міогенна дилятація

64. У дитини 5 років на ЕКГ спостерігалось порушення ритму серцевої діяльності.При затримці диханя ритм серцевої діяльності ставав правильним. Який вид порушень було виявлено у дитини на ЕКГ?

A.*Дихальна аритмія.

B.Миготлива аритмія.

C.Синусна екстросистолія.

D.Предсердна екстросистолія.

E.Поперечна блокада серця.

65. У чоловіка 50 років раптово виникло сильне серцебиття, біль у серці, різка слабкість, підвищення АТ, пульс неправильний з дефіцітом. На ЕКГ виявлено відсутність зубця Р і різні інтервали R-R. Яке порушення серцевого ритму у хворого?

A.*Миготлива аритмія.

B.Дихальна аритмія.

C.Пароксизмальна тахікардія .

D.Поперечна блокада серця.

E.Синусова екстрасистолія.

66. Чоловік 57 років скаржиться на біль в серці, який виник після тривалих негативних емоцій. Лікар швидкої допомоги встановив ішемічну хворобу серця, що проявилась стенокардієюя. Який механізм ішемії найбільш вирогідний?

A.*Ангіоспастичний

B.Странгуляційний

C.Облітераційний.

D.Компресійний.

E.Обтураційний.

67. У хворого з алкогольним цирозом печінки скарги на загальну слабкість, задишку. Встановлено зниження артеріального тиску, асцит, розширення поверхневих вен передньої стінки живота, спленомегалію. Яке порушення гемодинаміки спостерігається у хворого?

A.*Синдром портальної гіпертензії.

B.Недостатність лівого шлуночка серця.

C.Недостатність правого шлуночка серця.

D.Колапс.

E.Тотальна серцева недостатність

68. Зміни на ЕКГ проявлялись спочатку подовженням інтервалу P-Q, потім випадінням поодиноких комплексів QRS, пізніше – збільшенням кількості випадаючих шлуночкових комплексів, і, нарешті, передсердя скорочувались з частотою 70 уд./ хв., а шлуночки – 35 уд./ хв. Описані зміни характерні для:

A.*Атріовентрикулярної блокади

B.Внутрішньопередсердної блокади

C.Внутрішньошлуночкової блокади

D.Екстрасістолії

E.Брадікардії

69. У хворого 44-х років на ЕКГ виявлені ознаки гіпертрофії обох шлуночків та правого передсердя. Діагностовано недостатність тристулкового клапана. Який патогенетичний варіант цієї недостатності?

A.*Перевантаження серця об’ємом

B.Перевантаження серця опором

C.Первинна міокардіальна недостатність

D.Коронарна недостатність

E.Тампонада серця

70. При обстеженні у юнака 16 років було виявлено прискорення серцебиття під час вдиху, сповільнене – під час видиху. На ЕКГ відмічалося: вкорочення інтервалу RR під час вдоху та подовження його під час видоху. Назвіть вид аритмії

A.*Синусова аритмія

B.Миготлива аритмія

C.Синусова тахікардія

D.Ідіовентрикулярний ритм

E.Синусова брадикардія

71.Больной А, 59 лет, директор частного предприятия. После проверки налоговой инспекцией вечером появились интенсивные жгучие боли, локализованные за грудиной, иррадиирующие в левую руку. Через 15 мин состояние больного нормализовалось. Какой из механизмов развития ишемии сердечной мышцы является ведущим у данного больного?

A.*Повышение в крови уровня катехоламинов

B.Атеросклероз коронарных артерий

C.Внутрисосудистая агрегация форменных элементов

D.Сдавление коронарных артерий при дилятации полостей сердца

E.Функциональная перегрузка сердца

72. У хворої 45-ти років при електрокардіографічному обстеженні на ЕКГ виявлено такі зміни: інтервал Р-Q подовжений, при цьому випадає кожен другий або третій комплекс QRST. Яке саме порушення провідності серця тут спостерігається?

A.*Атріовентрикулярна блокада Ш–го ступеня

B.Атріовентрикулярна блокада повна

C.Синоаурікулярна блокада

D.Внутрішлуночкова блокада

E.Атріовентрикулярна блокада І–го ступеня

73. Через 1 годину після накладання кільця, що звужує аорту, в собаки різко зросла сила та частота серцевих скорочень, а об’єм циркулюючої крові та товщина стінки лівого шлуночка не відрізнялися від вихідних показників. Яка стадія гіпертрофії міокарда спостерігається у тварини?

A.*Аварійна

B.Декомпенсації

C.Прогресуючого кардіосклерозу

D.Відносно стійкої гіперфункції

E.Завершеної гіпертрофії

74. У хворого на артеріальну гіпертензію наслідком гіпертонічного кризу стала гостра серцева недостатність. Який механізм серцевої недостатності є головним в даному випадку?

A.*Перевантаження серця опором

B.Перевантаження серця припливом крові

C.Ушкодження міокарда

D.Абсолютна коронарна недостатність

E.Відносна коронарна недостатність

75.Хворий чоловік на протязі 17 років страждає хронічним гломерулонефритом. Пульс 82 за хвилину. АТ 190/120 мм рт.ст. Що являється первинним механізмом підвищення артеріального тиску у хворого?

A.*Підвищення загального периферичного опору.

B.Збільшення об’єму циркулюючої крові;

C.Підвищення тонусу венозних судин;

D.Збільшення ударного об’єму крові;

E.Збільшення хвилинного об’єму крові;

76. У хворого 48 років спостерігається артеріальна гіпертензія, головний біль, м’язoва слабкість, судоми. В крові знижена концентрація К+ і підвищена концентрація Na+, що є наслідком гіперсекреції:

A.*Альдостерону

B.Адреналину

C.Паратгормону

D.Кортизолу

E.Дигідрохолестеролу

77. При аналізі ЕКГ встановлено: ритм синусовий, правильний, інтервал RR 0,58 сек, розташування і тривалість інших інтервалів, зубців і сегментів не змінені. Назвіть вид аритмії.

A.*Синусова тахекардія.

B.Синусова брадикардія

C.Ідіовентрикулярний ритм

D.Синусова аритмія

E.Миготлива аритмія.

78.Хворий помер від інфаркту міокарда. Проведене патогістологічне дослідження міокарда виявило значні контрактурні зміни в кардіоміоцитах. Це зумовлено нагромадженням в кардіоміоцитах іонів

A.*Кальцію

B.Водню

C.Натрію

D.Магнію

E.Хлору

79. При відтворенні артеріальної гіпертензії у собаки через 1 місяць товщина стінки лівого шлуночка зросла в 1.7 рази, а об’єм циркулюючої крові не змінився порівняно з вихідними даними. Яка стадія гіпертрофії міокарда спостерігається у тварини?

A.*Завершеної гіпертрофії

B.Аварійна

C.Початкова

D.Прогресуючого кардіосклерозу

E.Декомпенсації

80. Підліток 15 років, скаржиться на недостачу повітря, загальну слабкість, серцебиття. ЧСС 130 уд/хв, АТ-100/60 мм рт. ст.на ЕКГ, комплекс QRS нормальної форми та тривалості. Число зубців Р та шлункових комплексів однакове, зубець Т злитий з зубцем Р. Яка аритмія серця спостерігається у підлітка ?

A.*синусова тахікардія

B.синусова екстрасистолія

C.мерехтіння передсердь

D.тремтіння передсердь

E.передсердна пароксизмальна тахікардія

81. У чоловіка 45-ти років після значного психоемоційного навантаження раптово з'явився стискаючий біль в ділянці серця з ірадіацією в ліву руку, шию, під ліву лопатку. Обличчя стало блідим, вкрилос холодним потом. Нітрогліцерин зняв приступ болю. Який процес розвинувся у хворого?

A.*Стенокардія

B.Інфаркт-міокарда

C.Інсульт

D.Психогенний шок

E.Перфорація виразки шлунку

82. У хворого М, 45 років, при аналізі ЕКГ встановлено: ритм синусовий, число передсердних комплексів більше числа шлуночкових комплексів; прогресуюче подовження інтервала P-Q від комплекса до комплекса; випадення окремих шлуночкових комплексів; зубці Р та комплекси QRST без змін. Назвіть тип порушення серцевого ритму.

A.*Атріовентрикулярна блокада II ступеня

B.Сіноаурікулярна блокада

C.Атріовентрикулярна блокада I ступеня

D.Внутрішньопередсердна блокада

E.Повна атріовентрикулярна блокада

83. Людина отримала електротравму. При цьому струм перейшов через серцевий м'яз. Які небезпечні порушення в роботі серця можуть виникнути у цііі ситуаціі, що вимагають термінового втручання?

A.*Фібриляція шлуночків

B.Фібриляція передсердь

C.Екстрасистолія

D.Тахікардія

E.Брадікардія

84. Після перенесеного важкого інфекційного процесу у хворого розвинувся міокардит з ушкодженням провідної системи серця, що супроводжувалось періодичною втратою свідомості внаслідок розвитку синдрому Моргані Едемса-Стокса, який виникає при:

A.*Переході неповної атріовентрикулярної блокади в повну

B.Блокаді лівої ножки пучка Гіса

C.Блокаді правої ножки пучка Гіса

D.Пароксизмальній тахікардії

E.Передчасному збудженні шлуночків

85.Жінка 25-ти років скаржиться на постійний біль в області серця, задишку при русі, загальну слабість. Об'єктивно: шкіра бліда та холодна, акроціаноз. Пульс 96 за 1 хв., АТ - 105/70 мм рт.ст. Межа серця зміщена на 2 см вліво. Перший тон над верхівкою серця послаблений, систолічний шум над верхівкою. Діагностована недостатність мітрального клапана серця. Чим обумовлене порушення кровообігу?

A.*Перевантаженням міокарда збільшеним об'ємом крові

B.Перевантаженням міокарда підвищеним опором відтоку крові

C.Пошкодженням міокарда

D.Зниженням об'єму циркулюючої крові

E.Збільшенням об'єму судинного русла

86. Одним із самих небезпечних моментів в патогенезі некрозу міокарда є подальше наростання зон некрозу, дистрофії та ішемії. Важлива роль в цьому належить підвищенню споживання міокардом кисню. Які речовини сприяють даному процесу?

A.*Катехоламіни

B.Ацетилхолін

C.Аденозин

D.Холестерин

E.Iони хлору

8. Хворий 59 років госпіталізований у кардіологічне відділення в тяжкому стані з діагнозом: гострий інфаркт міокарда в області задньої стінки лівого шлуночка та перегородки, початковий набряк легень. Який первинний механізм, що викликає розвиток набряку легень у пацієнта?

A.*Лівошлуночкова недостатність

B.Легенева венозна гіпертензія

C.Легенева артеріальна гіпертензія

D.Гіпоксемія

E. Зниження альвеоло-капілярної дифузії кисню

88. Тромбоз коронарної артерії спричинив розвиток інфаркту міокарда. Які механізми ушкодження клітин є домінуючими при цьому захворюванні?

A.*Кальцієві

B.Ліпідні

C.Ацидотичні

D.Електролітно-осмотичні

E.Протеїнові

89. Через 3 тижні після гострого інфаркту міокарда у хворого з'явилися болі в серці та суглобах, запалення легень. Який механізм є основним у розвитку постінфарктного синдрому Дресслера у цього хворого?

A.*Аутоімунне запалення

B.Вторинна інфекція

C.Iшемія міокарда

D.Тромбоз судин

E.Резорбція білків з некротизованої ділянки міокарда

90. Чоловік 67 років страждає на атеросклероз судин головного мозку. При обстеженні знайдена гіперліпідемія. Вміст якого класу ліпопротеїдів плазми крові найбільш вірогідно буде значно підвищений при біохімічному дослідженні?

A.*Ліпопротеїди низької щільності

B.Хіломікрони

C.Ліпопротеїди дуже низької щільності

D.Ліпопротеїди високої щільності

EКомплекси жирних кислот з альбумінами

91. На ЕКГ пацієнта мають місце такі зміни: зубець Р - нормальний, інтервал Р-Q - вкорочений, шлуночковий комплекс QRST - розширений, зубець R - двогорбий або двофазний. Яка із форм аритмії має місце у даного пацієнта?

A.*Синдром WPW (Вольфа-Паркінсона-Уайта)

B.Синдром Фредеріка (тремтіння передсердь)

C.Атріо-вентрикулярна блокада

D.Миготіння шлуночків

E.Миготлива аритмія

92. Пацієнту з гострим інфарктом міокарда внутрішньовенно крапельно введено 1500 мл різних розчинів протягом 8 годин, кисень інтраназально. Смерть настала від набряку легень. Що спричинило набряк легень?

A.*Перевантаження лівого шлуночка об'ємом

B.Зменшення онкотичного тиску за рахунок гемодилюції

C.Алергічна реакція

D.Нейрогенна реакція

E.Інгаляція кисню

93. У жінки, яка протягом 15 років страждала вираженою гіпертензією, останній час з’явилась

задишка, серцебиття, трохи знизився систолічний тиск. Який основний механізм виникнення у хворої серцевої недостатності?

A.*Перевантаження серця збільшеним опором викіду крові.

B.Перевантаження серця збільшеним об’ємом крові .

C.Ушкодження міокарду.

D.Порушення проведення імпульсу по міокарду.

EПорушення регуляції серцевої діяльності.


9835570669722908.html
9835617921207570.html
    PR.RU™